Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

PRIVACYVERKLARING VAN DE VZW VEG.be

PRIVACYVERKLARING VAN DE VZW

Vrije Evangelische Gemeenten VZW (verder afgekort “VEG”)
Nederzwijnaarde 23
9052 Zwijnaarde
Email: info@veg.be
Web: www.veg.be
Ondernemingsnummer: 452.328.816 - RPR Gent

1. Verklaring
De VZW VEG hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De VZW VEG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


2. Onze verantwoordelijkheid
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacy verklaring;
 verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als VZW VEG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

 

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door VZW VEG verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
 om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VEG VZW; (uitvoering overeenkomst)
 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; (toestemming betrokkene)
 Het meedelen van ontwikkelen eigen aan kerkgemeente en vzw;
 Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de

volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken :
 Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 Rijksregisternummer (enkel voor de leden van de raad van bestuur en bestuursraad van VZW)
 Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


4. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …vb Dropbox);
 het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 aansluiting bij de ARPEE, EAV; EVW/indekerk , EJV
 verzekeringen: ongevallenverzekering, vrijwilligersverzekering.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

5. Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

6. Bewaartermijn

VEG VZW, bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Nadat de betrokkene het lidmaatschap opzegt, worden de gegevens niet langer dan één jaar bewaard.


7. Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 Alle personen die namens VEG VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.


8. Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

9. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

10. Wijziging privacy statement
VEG VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 08:26. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Het gebruik van cookies
VZW Vrije Evangelische Gemeenten kan anonieme of geaggregeerde gegevens  verzamelen van niet- persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.